Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, pentru elevi și studenți cu venituri mici în anul 2020:
1. Cerere tip  – va fi completată de părintele elevului care solicita acest ajutor;
2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute:
a. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
c. adeverință din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
d. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei;
e. declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiat de un astfel de ajutor financiar.
f. adeverință de venituri de la primărie
g. adeverință de venituri de la Administrația Financiară
Observații:
– documentele prevăzute la punctul 2 a și b se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original;
– solicitanții nu trebuie să depășească vârsta de 26 ani;
– venitul lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii;
– ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
– data limită de depunere 17.04.2020

Calendar 2020 HG.255-2020 – modificare.norme.ajut.fin.achiz.calc_HG.1294-2004

Cerere Euro 200

Clarificări Euro 200

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare