Perioada/Data-limită Acțiunea

25 februarie-2 martie 2021

Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice

Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

25 februarie-3 martie 2021

Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

4 martie 2021

Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

5 martie 2021

Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru

organizarea acestor activități

Lunar, începând cu data de 8 martie 2021 Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ
Lunar, în primele 5 zile calendaristice,                                pentru Transmiterea de către unitățile de învățământ către inspectoratele școlare a documentelor tehnice aferente derulării activităților
activitățile desfășurate în luna anterioară remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar

Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, la nivelul județului/municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiarTransmiterea la Ministerul Educației a solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar
Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar și virarea de către Ministerul Educației a sumelor solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora

Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în

luna anterioară

Virarea de către inspectoratele școlare a sumelor aprobate în urma

solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program

Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor Efectuarea plății personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială de către unitățile de învățământ

Permanent

Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a

modului de implementare a programului la nivelul unităților de învățământ

La finalul programului

Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu

privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia inspectoratului școlar

La finalul programului

Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia la Ministerul Educației
OME nr. 3.300 19 feb 2021 – Scoala activitati remediale