Liceul cu Program Sportiv

Învaţă să alegi! Alege să înveţi!

Category: Anunțuri (Page 1 of 5)

Statistică vaccinare personal Liceul cu Program Sportiv Slatina

Număr total angajați: 73

Număr persoane vaccinate cu cel puțin o doză: 61

Ponderea personalului vaccinat: 83,56%

Anunt organizare concurs ingrijitor curatenie

Anunt organizare concurs ingrijitor curatenie

ADMITEREA ÎN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLASA A IX-A 2021-2022

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI =  07-14  IUNIE 2021

Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini – 15 – 18 iunie 2021

DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

ACTE NECESARE

PENTRU ADMITEREA

 ÎN LICEUL  CU  PROGRAM   SPORTIV  CLASA A IX-A

2021-2022

 

 1. existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
 2. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);
 3. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
 • adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
 • Dosar cu şină
 • Cerere ( se completează la secretariat )
 • Anexa la fișa de înscriere ( de la școala de proveniență )
 • Copie certificat de naştere elev
 • Copie carte de identitate elev si părinţi
 • Fişa cu vaccinările
 • Aviz medical cu specificația apt pentru efort fizic/clinic sănătos, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție la telefon 0249435182

 

DISCIPLINA SPORTIVĂ:

 

ATLETISM ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

FOTBAL ( BĂIEȚI ) – 31 locuri

HANDBAL ( FETE ) – 12 locuri

JUDO ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

LUPTE GRECO-ROMANE ( BĂIEȚI ) – 10 locuri

TENIS DE MASĂ ( FETE – BĂIEȚI ) – 5 locuri

VOLEI ( FETE ) – 4 locuri

Total: 72 locuri

 

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5
Anexa_3_ordin 5457_2020_Metodologie probe aptitudini
ACTE NECESARE DOSAR ÎNSCRIERE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

 

Programul ”Euro 200” 2021

Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, pentru elevi și studenți cu venituri mici în anul 2021:
1. Cerere tip  – va fi completată de părintele elevului care solicita acest ajutor;
2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute:
a. copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
b. copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
c. adeverință din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
d. acte doveditoare, în original privind veniturile membrilor familiei;
e. declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiat de un astfel de ajutor financiar.
f. adeverință de venituri de la primărie
g. adeverință de venituri de la Administrația Financiară
Observații:
– documentele prevăzute la punctul 2 a și b se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original;
– solicitanții nu trebuie să depășească vârsta de 26 ani;
– venitul lunar brut pe membru de familie este cel din luna precedentă depunerii cererii;
– ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
– data limită de depunere 17.04.2021.

 

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare

HG 1294_2004_cu modif si compl ulterioare

Cerere Euro 200

Calendar Euro 200 pentru anul 2021

Înscriere clasa pregătitoare 2021 – 2022

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._
Anexa nr. 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul.._
Calendar_inscriere_CP_febr_2021
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR

Examen de promovare pentru transformarea postului de administrator patrimoniu I studii medii în studii superioare

Anunt concurs promovare administrator patrimoniu S

Programul Național Pilot de tip ”Școală după școală”

Perioada/Data-limită Acțiunea

25 februarie-2 martie 2021

Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice

Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

25 februarie-3 martie 2021

Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

4 martie 2021

Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

5 martie 2021

Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru

organizarea acestor activități

Lunar, începând cu data de 8 martie 2021 Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ
Lunar, în primele 5 zile calendaristice,                                pentru Transmiterea de către unitățile de învățământ către inspectoratele școlare a documentelor tehnice aferente derulării activităților
activitățile desfășurate în luna anterioară remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar

Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, la nivelul județului/municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiarTransmiterea la Ministerul Educației a solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar
Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar și virarea de către Ministerul Educației a sumelor solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora

Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în

luna anterioară

Virarea de către inspectoratele școlare a sumelor aprobate în urma

solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program

Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor Efectuarea plății personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială de către unitățile de învățământ

Permanent

Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a

modului de implementare a programului la nivelul unităților de învățământ

La finalul programului

Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu

privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia inspectoratului școlar

La finalul programului

Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia la Ministerul Educației

OME nr. 3.300 19 feb 2021 – Scoala activitati remediale

Oferta educațională 2021 – 2022 Liceul cu Program Sportiv Slatina

Criterii acordare burse sociale/de studiu/de merit

ORDIN Nr. 5576/2011 din 7 octombrie 2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat

Text în vigoare începând cu data de 20 septembrie 2019
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 20 septembrie 2019.
Act de bază
#B: Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011
Acte modificatoare
#M3: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5085/2019
#M2: Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3480/2018
#M1: Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/2012
Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font
italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat
modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.
#B
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
#CIN
*) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr.
26/2017.
#B
ART. 1
Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală economic, finanţe,
resurse umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi
partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele
şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ
CRITERII GENERALE
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
#M3
ART. 1
Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
#B
ART. 2
Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
ART. 3
(1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
#M3
ART. 4
(1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei
de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
#B
CAPITOLUL II
Criterii generale de acordare a burselor
ART. 5
Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de
stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse
de ajutor social.
ART. 6
(1) Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile
următoare:
a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în
continuare MECTS;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
MECTS.
(2) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru
care se acordă bursele de performanţă menţionate la alin. (1) va fi actualizată şi va fi făcută publică
de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.
(3) Bursele de performanţă obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului
şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1).
#M2
(4) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul
Foarte bine la purtare.
#B
ART. 7
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
ART. 8
(1) Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
#M1
a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în
clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional;
#B
b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare
naţionale organizate de MECTS;
c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
MECTS.
#M1
(2) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă începând cu semestrul
al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau
profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale
învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
#B
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a)
este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.
(4) Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a competiţiilor/concursurilor culturalartistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit
menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizată şi va fi făcută publică de MECTS, anual, până
la data de 1 octombrie.
(5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acordă pe perioada
anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit.
c).
(6) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de
10.
ART. 9
(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru
de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc
simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în
care se acordă bursa.
(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile
nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.
#M1
ART. 10
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de
început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I,
pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.
#B
ART. 11
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a
susţinătorilor legali.
ART. 12
(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în
funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
#M1
(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la
purtare.
#B
ART. 13
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă
din învăţământul preuniversitar de stat:
#M3
a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau
infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe
care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în
considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi
condiţionată de venitul net lunar al familiei.
#B
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să
studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi
de 40.000 mp, în zonele montane.
ART. 14
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea
de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de
acordare a bursei de ajutor social.
ART. 15
(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte
doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.
(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile
cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
ART. 16
(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie
nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.
(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale
veniturilor, prevăzute la art. 13.
(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al
bursei de ajutor social.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
ART. 17
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii
şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe
perioada pregătirii practice.
ART. 18
(1) Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare
mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.
#M2
(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de
performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine
bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.
#B
(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de
performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea
cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
#M3
(4) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu
bursa de studiu.
#B
ART. 19
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art.
13, în următoarele situaţii:
#M1
a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la
o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul
Foarte bine la purtare;
#B
b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ
profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
ART. 20
(1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de
studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a
activităţilor şcolare.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa
politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile
efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
—————

 

CRITERII BURSE

Orar provizoriu 2020 2021

Orar provizoriu

Page 1 of 5

Copyright & LPS Slatina